Oefen Nederlands voor je beroep

Nederlands op het werk

De taal voor je job is zeer specifiek. Je gebruikt andere woorden dan in het dagelijkse leven. Op deze sites kan je die woorden leren.

NEANDERTAAL

Wat oefen je? Je leert woorden over bouw, sanitair, elektriciteit en verpleging.

+ Je kan ook grammatica en uitspraak oefenen.

http://vlb.ict.teno.be/haasrode/neandertaal/index.html

 

BRULINGUA

Wat oefen je? Je leert Nederlands voor je beroep of voor het dagelijks leven.

+ Je kan je niveau kiezen. Je kiest uit verschillende beroepen.

www.brulingua.be

 

NL@CITY

Wat oefen je? Je leert Nederlands voor in de zorgsector, onthaalpersoneel en rij-instructeurs.

+ Je kan je niveau kiezen.

! De website is alleen in het Nederlands. Gebruik Google Chrome. Vraag een gratis account aan. Kijk in de SPAM-filter voor het antwoord.

www.nlatcity.brussels

 

EUROCATERING

Wat oefen je? Je leert Nederlands voor in de keuken, het restaurant en aan de receptie.

+ Er zijn ondertitels. De uitspraak is Belgisch Nederlands.

! Je maakt geen oefeningen. Je ziet en hoort zinnen en woorden. Je herhaalt wat je hoort.

www.eurocatering.org

 

VDAB

Wat oefen je? Je leert Nederlands voor in de verkoopssector of het magazijn.

+ Je kiest welke delen je wilt volgen.

! Zoek de opleiding met trefwoorden: ‘nt2 verkoopstalent’ of ‘Basismodule magazijn voor anderstaligen’. Selecteer ‘online’ bij ‘leervormen’ in het menu.

www.vdab.be/opleidingen/aanbod

 

ZAKWOORDENBOEKJES

Het Huis van het Nederlands Brussel heeft woordenboekjes voor verschillende sectoren; cultuur, horeca, onthaal, openbaar vervoer, schoonmaak, verkoop en zorg. Je kan ze gratis downloaden.

www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties

 

Wat kan je extra doen?

 • Luister goed naar wat je collega’s zeggen.
 • Noteer nieuwe woorden. Oefen de woorden met Quizlet. Maak ook oefeningen van andere gebruikers over je beroep.
 • Zoek en lees artikels over jouw beroep op Wablieft of Taalblad.
 • Kijk naar filmpjes over jouw beroep op www.vdab.be/beroepen.

Le langage de votre profession est très spécifique. Vous utilisez d’autres mots que dans la vie de tous les jours. Vous pouvez apprendre ces mots sur ces sites.

NEANDERTAAL

Quels sont les exercices proposés ? Vous apprenez des mots dans les domaines de la construction, des sanitaires, de l’électricité et des soins.

+ Vous pouvez également exercer la grammaire et la prononciation.

http://vlb.ict.teno.be/haasrode/neandertaal/index.html

 

BRULINGUA

Quels sont les exercices proposés ? Vous apprenez le néerlandais pour votre profession ou la vie quotidienne.

+ Vous pouvez choisir votre niveau. Vous choisissez parmi plusieurs professions.

www.brulingua.be

 

NL@City

Quels sont les exercices proposés ? Vous apprenez le néerlandais pour le secteur des soins, le personnel d’accueil et les moniteurs de conduite.

+ Vous pouvez choisir votre niveau.

! Le site Web est uniquement en néerlandais. Utilisez Google Chrome. Demandez un compte gratuit. Cherchez la réponse dans le filtre spam.

www.nlatcity.brussels

 

EUROCATERING

Quels sont les exercices proposés ? Vous apprenez le néerlandais dans les domaines de la cuisine, de la restauration et de la réception.

+ Des sous-titres sont affichés. La prononciation est celle du néerlandais de Belgique.

! Vous ne faites pas d’exercices. Vous voyez et entendez des phrases et des mots. Vous répétez ce que vous entendez.

www.eurocatering.org

 

VDAB

Quels sont les exercices proposés ? Vous apprenez le néerlandais du secteur de la vente ou des magasins.

+ Vous choisissez les parties que vous voulez suivre.

! Recherchez la formation avec des mots-clés : « nt2 verkoopstalent » ou « Basismodule magazijn voor anderstaligen ». Dans le menu, sélectionnez « Online » dans « Leervormen ».

www.vdab.be/opleidingen/aanbod

 

DICTIONNAIRES DE POCHE

La Huis van het Nederlands Brussel propose des dictionnaires pour différents secteurs : la culture, l’horeca, l’accueil, les transports en commun, le nettoyage, la vente et les soins. Vous pouvez les télécharger gratuitement.

www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties

 

Que pouvez-vous faire de plus ?

 • Écoutez bien ce que disent vos collègues.
 • Notez les nouveaux mots. Mettez les mots en pratique avec Quizlet. Faites également des exercices d’autres utilisateurs sur votre profession.
 • Cherchez et lisez des articles sur votre profession sur Wablieft ou Taalblad.
 • Regardez des vidéos sur votre profession sur www.vdab.be/beroepen.

Work-related language is extremely specific. You use different words than in everyday life. You can learn such words on these sites.

NEANDERTAAL

What do you practice? You learn words related to construction, plumbing, electricity and nursing.

+ You can also practice grammar and pronunciation.

http://vlb.ict.teno.be/haasrode/neandertaal/index.html

 

BRULINGUA

What do you practice? You learn Dutch for your work or everyday life.

+ You can choose the level that’s right for you. You can choose from a variety of professions.

www.brulingua.be

 

NL@City

What do you practice? You learn Dutch for the care sector, reception staff and driving instructors.

+ You can choose the level that’s right for you.

! The website is exclusively in Dutch. Use Google Chrome. Request a free account. Check your SPAM folder for the reply.

www.nlatcity.brussels

 

EUROCATERING

What do you practice? You learn Dutch for the kitchen, restaurant and at the reception.

+ Subtitles are provided. The pronunciation is Belgian Dutch.

! You don’t complete any exercises. You see and hear words and sentences. You repeat what you hear.

www.eurocatering.org

 

VDAB

What do you practice? You learn Dutch for the sales sector or warehouse.

+ You choose which sections to follow.

! Search for the training by entering the keywords: ‘nt2 verkoopstalent’ or ‘Basismodule magazijn voor anderstaligen.’ Select ‘online’ under ‘leervormen’ in the menu.

www.vdab.be/opleidingen/aanbod

 

POCKET DICTIONARIES

The Huis van het Nederlands Brussels has dictionaries for a variety of sectors; culture, catering, reception, public transport, cleaning, sales and care. You can download them free of charge.

www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties

 

What else can you do?

 • Listen carefully to what your colleagues say.
 • Write down new words. Practice the words using Quizlet. Also complete the exercises from other users in the same profession.
 • Search and read articles related to your profession at Wablieft or Taalblad.
 • Watch videos related to your profession: www.vdab.be/beroepen.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands